Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A Royal Homes & Properties Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a royalhomesexclusive.eu, domain néven regisztrált weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a Weboldalra látogatók és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen Érintett) adatainak kezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről.

Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

 

 1.  Fogalmak

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
  4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
  5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
  6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
  7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

   

   

  2. Adatkezelők adatai

  Név: ROYAL HOMES & PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 16-17 1. emelet 3. ajtó
  Telefonszám: +36306490514
  Email cím: royalhomes@royalhomes.eu
  Képviseli: Edelmayer Róber ügyvezető
  Képviselő elérhetőségei: +36306490514
  Továbbiakban mint: Adatkezelő 1.

  Név: ROYAL HOMES & PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 16-17 1. emelet 3. ajtó
  Telefonszám: +36306490514
  Email cím: royalhomes@royalhomes.eu
  Képviseli: Rocz Anett
  Képviselő elérhetőségei: +36306490514
  Továbbiakban mint: Adatkezelő 2.
  Adatkezelő 1. és Adatkezelő 2. továbbiakban együtt mint: Adatkezelők

  3. Adatkezelés jogalapja, célja és ideje

  Az Érintettek a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

  • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd 3.1. rész).
  • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 3.2. rész).

  Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

  Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

  3.1. Kezelt személyes adatok

  Adatkezelés

  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés időtartama

  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelő

  Kapcsolattartói adatok

  Név, Email cím, Telefonszám, Melyik emeleten szeretne lakást

  5 év vagy mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett nem kéri adatainak a törlését emailben vagy postai úton

   

  Az érdeklődés kezeléséhez, ajánlatadáshoz ügyintézés céljából szükséges

  Érintett önkéntes hozzájárulása

  Royal Homes & Properties Kft. ügyvezető, ügyintéző

  Weboldal használata során gyűjtött adatok

  Technikai adatok, mint Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.

  Naplózás időpontjától számított 5 év vagy mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett nem kéri adatainak a törlését emailben vagy postai úton

   

  Weboldal és a szolgáltatások fejlesztése.

   

  Érintett önkéntes hozzájárulása

  informatikus

  Új ütemről értesítést kérő

  Név, Email cím,Telefonszám, Melyik emeleten szeretne lakást

  5 év vagy mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett nem kéri adatainak a törlését emailben vagy postai úton

  Az érdeklődés kezeléséhez, ajánlatadáshoz kapcsolattartói adatok megadása a ügyintézési célból szükséges.

  Érintett önkéntes hozzájárulása

  Royal Homes & Properties Kft. ügyvezető, ügyintéző

  Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett, előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

  3.2. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

  3.2.1. Cookie-k kezelése

  A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági cookie-k.

  • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
  • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

   Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.

  Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.

  Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

  Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

  3.2.2. Sütik törlése

  Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

  A Weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

  Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor.

  A royalhomesexclusive.eu hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

  3.2.3. Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

  A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

  3.2.4. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

  A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

  A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Royal Homes & Properties Kft. megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Weboldalon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az ROYAL HOMES & PROPERTIES Kft. felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

  A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

  3.2.5. Google Ads

  A Weboldal a Google Ads remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
  A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
  https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
  A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
  https://policies.google.com/privacy?hl=hu

  1. Szervernaplózás

  A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
  Az adatkezelés célja a Weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

  Az adatkezelés jogalapja:
  Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

  A személyes adatok címzettjei:
  Adatkezelők munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

  Adatfeldolgozók:
  Numex Informatika Kft. (Székhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 112) – Tárhelyszolgáltatás

  Harmadik országba történő adattovábbítás:
  Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

  Tájékoztatás az érintetti jogokról 
  Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

  Az érintett személyes adatok kategóriái: 
  A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

  A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
  Törlési kötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig, tárhelyszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 12 hónap.

  1. Emailben történő kapcsolatfelvétel

   személyes adatok tervezett kezelésének célja:
  Az adatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a Weboldal látogatóinak, kapcsolattartás biztosítása Adatkezelőkkel.

  Az adatkezelés jogalapja:
  Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

  A személyes adatok címzettjei:
  Adatkezelők munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

  Adatfeldolgozók:
  Numex Informatika Kft. (Székhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 112) – Tárhelyszolgáltatás
  Numex Informatika Kft. (Székhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 112- Informatikai rendszer karbantartása (tárhelyen található adatokhoz hozzáfér)
  Hatékony Marketing (Székhely: 2013 Pomáz, Tátika utca 15) – Online Marketing szolgáltatás

  Harmadik országba történő adattovábbítás:
  Harmadik országba nem történik adattovábbítás.

  Tájékoztatás az érintetti jogokról 
  Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

  Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
  Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

  Az érintett személyes adatok kategóriái: 
  Vezeték-és keresztnév, e-mail-cím, üzenet tárgya, az érintett által az „üzenetben” megadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

  A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
  Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával. Adatkezelők évente egyszer, amikor a teljes levelezés átvizsgálása történik, az összes olyan e-mailt törlik, ahol az adatkezelési cél teljesült, vagyis amikor már polgári igény érvényesítése nem lehetséges bírósági úton.

  1. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

  Közösségi oldalakon tartjuk apartmanjaink / szolgáltatásaink iránt érdeklődőkkel a kapcsolatot, így pl. Facebook/Instagram közösségi platformokon regisztrált nevet, illetve a felhasználói nyilvános profilképet láthatjuk, amennyiben érintett regisztrált ezekre a közösségi platformokra és ezt a beállításai során engedélyezte a közösségi platform üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

  A közösségi felületeinkre vonatkozó, így a Facebook-oldalunkkal, Instagram-profilunkkal kapcsolatos adatkezelésünkre vonatkozó tájékoztatónkat az adott közösségi felületünkön tesszük közre, azon a felületen, ahol az adatkezelés zajlik és mindig ott, ahol az érintettek, vagyis a közösségi oldal, illetve profil felhasználói az adataikat megadják.

  Facebook-oldalunk:
  https://www.facebook.com/Royal-Homes-Lak%C3%B3park-171990636672502/

  Instagram profilunk:
  https://www.instagram.com/royalhomeslakopark/?hl=hu

  A személyes adatok tervezett kezelésének célja:
  Az adatkezelés célja ROYAL HOMES & PROPERTIES Kft. szolgáltatásainak népszerűsítése, reklámozása, híreinek eljuttatása, termékeinek és a partnercégeinek bemutatása, közösségépítés.

  Az adatkezelés jogalapja:
  Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
  Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldal kedvelés / követés visszavonásával, a hozzászólása törlésével. A saját hozzászólásait a felhasználó bármikor törölheti. A hozzájárulás visszavonása az ezt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

  A személyes adatok címzettjei:
  Adatkezelők munkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a közösségi platform üzemeltetője, pl. Facebook, a közösségi platform üzenőfalának, hírfolyamának, hozzászólásainak, stb. olvasói, mert a felhasználók egymás bejegyzéseit a közösségi platform szabályzatától, beállításaitól függően láthatják és különböző információkat tudhatnak meg egymásról.

  A különböző közösségi platformon kezelt adatok címzettjeiről a közösségi platform felületén adunk tájékoztatást.

  • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

  Adatfeldolgozók:
  Hatékony Marketing (Székhely: 2013 Pomáz, Tátika utca 15) – Online Marketing szolgáltatás / Marketing ügynökség
  Harmadik országba történő adattovábbítás:
  A közösségi platformon pl. Facebook közzétett adatok az USA szerverein keresztül is továbbításra kerülhetnek, mely harmadik országban helyezkedik el.
  Adatkezelő kizárólag olyan közösségi platformon van tevékenységével jelen, mely platform üzemeltetője pl. Facebook Inc. részese a Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) egyezménynek.

  Tájékoztatás az érintetti jogokról 
  Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

  Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:
  Az adatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy nem tudunk közösségi portáljainkon kapcsolatot tartani.

  Az érintett személyes adatok kategóriái: 
  Közösségi platformonként változó adatokat kezelünk, a közösségi platform felépítésétől és adatkezelési beállításaitól, szabályzataitól függően, melyről az adott közösségi platformon elhelyezett tájékoztatónkban részletes tájékoztatást nyújtunk. Legtöbb esetben kezeljük a közösségi platformon használt nevet, valamint minden olyan adatot, melyet érintett nyilvánossá tett, például profil adatait, hozzászólásait, bejegyzéskedveléseit, un. lájkolást, stb.

  A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:
  Törlési kötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása.
  Az adatkezelés a közösségi platformokon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi platform szabályozása vonatkozik.

   

  Megfelelő biztonság

  Adatkezelők biztonsági rendszereiknek kialakítása során figyelembe vették a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

  Adatkezelők a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatokat védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

  Adatkezelők számítógépein, illetve hálózatán tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelők rendszeresen gondoskodnak.

   

  Mit jelentenek az érintetti  jogok?

  Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit és kérelmeit várjuk

  postai úton: ROYAL HOMES & PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 16-17. 1. emelet 3. ajtó címen,
  e-mailen: royalhomes@royalhomes.eu
  telefonon:  +36306490514 számon

  vagy

  postai úton: ROYAL HOMES & PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság,1055 Budapest Kossuth Lajos tér 16-17. 1. emelet 3. ajtó
  e-mailen:
  telefonon: +36306490514 számon.

  Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

  Hozzáférés a személyes adatokhoz
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.

  Helyesbítéshez való jog
  Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.

  Személyes adatok törléséhez való jog
  Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  Személyes adatok korlátozásához való jog
  Az érintett kérheti adott esetben az adatkezelés korlátozását, ameddig elbírálják igényét.
  Például ha tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, vagy megkérdőjelezi a kezelt adatok pontosságát.

  Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
  Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.

  Adathordozhatóság
  Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás
  Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Adatkezelő eljárása
  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet az intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kéréseket. A kezelt személyes adatok másolata első esetben ingyenes, a további másolatokért felmerült költségeinkkel  megegyező összegű díjat számolunk fel.

  Panasztételi lehetőség: 

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Tel.: +36 (1) 391-1400 
  ugyfelszolgalat@naih.hu  

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat.

  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

   

  Kelt: Budapest, 2021. december 1.

  ROYAL HOMES & PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság

   

Kövessen minket!

Facebook, Instagram, Youtube oldalainkon kövessen minket naprakész információkért!